Koncentratívna-pohybová terapia

„Liečba vnímaním a pohybom.“

 Táto metóda poskytuje priestor, v ktorom je možné získať telesnú skúsenosť a overiť si spôsoby chovania sa. Podobne ako iné telesné metódy je možné uplatniť ju v rámci liečby psychosomatických chorôb, „orgánových neuróz“, pri bolestiach hlavy, migrénach, kĺbových i zažívacích problémoch, poruchách srdečného rytmu, až po funkčné gynekologické problémy. Stolze píše o aplikácií metódy pri poruchách životného rytmu, syndrómu vyhorenia, stavy vyčerpania, pri neschopnosti uvoľniť sa, výkonovom zlyhávaní.  Vďaka vnímaniu a pohybu  prostredníctvom cvičení KPT neustále môžeme posúvať hranice medzi našim JA a okolím. Témou KPT je liečba vnímaním a pohybom. (Christine Gräff, 1988)

KPT je psychoterapeutická metóda (psychoterapia je ovplyvňovanie duševných porúch a problémov psychologickými prostriedkami), ktorá pracuje s rozširovaním a zužovaním vedomia prostredníctvom zamerania pozornosti (koncentratívna) na pohyb a to pohyb v rovinách:

 • fyzickej (napr. chôdza v priestore, posed, postoj, vnímanie pohybujúcich sa častí tela...)
 • emocionálnej (ide o vnímanie nálady, zmien v prežívaní, “cítení sa”...)
 • kognitívnej (ide o myšlienky, názory, spomienky, nápady, asociácie, ktoré sa vynárajú v našej mysli...) 

K “pohybu” na týchto rovinách sa využíva priestor miestnosti a predmety ako deky, palice, lopty, povrazy i iné predmety. Klient realizuje ponuku, ktorou sa terapeut snaží “osloviť” jeho problémy, poruchy, ale i zdravé časti osobnosti.  Terapeut tak odkrýva zdroj tažkostí (alebo i potenciály rozvoja) a ponúka klientovi uzdravujúcu skúsenosť, nové  zážitky rozvíjajúce jeho ďalšie možnosti. Metóda vychádza zo skúsenosti istej “pamäti tela” – v našom tele, mozgu sú uložené prežité situácie  v podobe emocionálne nabitých spomienok, ktoré môžu problematizovať naše duševné zdravie, ak sú negatívne alebo ho naopak podporovať, ak sú pozitívne, podporujúce náš zdravý vývoj.

KPT môže pomôcť riešiť, liečiť alebo pozitívne ovplyvňovať ťažkosti:

 • partnerské, vzťahové a rodinné problémy, ktoré vyplývajú napr. “z toho, čo nie je v rodine vypovedané” a pod.,
 • tzv. psychosomatické poruchy (t.j. telesné poruchy spôsobované psychickými príčinami) – problémy so srdcom ako búšenie, zvieranie pri srdci (tzv. srdcová neuróza), tráviace ťažkosti, problémy s pleťou (červenanie, ...), chrbticou, hybnosťou a iné,
 • neurotické poruchy,
 • problémy prispôsobenia sa vyplývajúce zo zvláštností povahy klienta,
 • depresie, úzkosti a strachy,
 • závislosti na alkohole, drogách (liečba je možná len v čase abstinencie),
 • poruchy príjmu potravy (anorexia, bulímia, obezita),
 • psychotické poruchy (po akútnej fáze ochorenia),
 • sebapoznávanie a sebaskúsenosť zameraná na rozvoj svojho osobnostného potenciálu, prevenciu a zvládanie stresu.

S KPT sa môže pracovať v individuálnej psychoterapii (terapeut a jeden klient) alebo  skupinovo. Metóda patrí do skupiny hlbinne orientovaných psychoterapeutických metód (akceptuje koncept nevedomia, prenosu a protiprenosu, obrany a odporu), využíva však aj prvky humanistických, behaviorálnej a systemickej psychoterapie. Je nábožensky, svetonázorovo a politicky neutrálna, kladie dôraz na slobodnú voľbu a osobnú zodpovednosť, podporuje autonómiu klienta/pacienta. Praktizujú ju v metóde vyškolení a školiaci sa lekári – psychiatri, klinickí a poradenskí psychológovia, liečební pedagógovia, sociálni pracovníci a iní SSKPT akceptovaní odborníci v oblasti duševného zdravia. Metóda je rozšírená najmä v nemecky hovoriacich krajinách. Európska spoločnosť pre KPT(ESCMT) je súčasťou Európskej asociácie pre psychoterapiu (EAP). Metóda sa roku 1996 dostala i k nám, od roku 2000 existuje Slovenská spoločnosť pre koncentratívnu pohybovú terapiu, zaregistrovaná ako občianske združenie na MV SR 14.7.2000.

členstvo v KPT: http://www.koncpohterapia.szm.sk/clenovia.htm

Kontaktujte nás - Spájame odborné znalosti s citlivosťou a intuíciou terapeuta

Obsah internetovej stránky vrátane textov, fotografií, grafiky je chránený autorským právom. Kopírovanie a šírenie z tejto stránky za akýmkoľvek účelom, tiež jeho šírenie formou ponuky na inej webovej stránke bez písomného súhlasu autorky je trestné.